404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

OP Zaměstnanost

Všeobecné podmínky výzvy pro MAS – OPZ
Min.částka na projekt: 400.000,-
Max.částka na projekt: 10.000.000,-
Max. délka projektu: 36 měsíců

Oblasti podpory:
a) Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
– Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce
– Rekvalifikace a další profesní vzdělávání
– Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
– Podpora vytváření nových pracovních míst
– Prostupné zaměstnávání
– Podpora zahájení podnikatelské činnosti

Alokace do oblasti 2016 -2021: 3.935.000,-

b) Sociální služby a sociální začleňování
– Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem soc.
začlenění a prevence soc. vyloučených osob či soc. vyloučením ohrožených.
– Podpora komunitních soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. začleňování nebo
prevence soc. vyloučení.
– Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámce/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

Alokace do oblasti 2016 – 2021: 1.967.500,-

c) Slaďování rodinného a profesního života
– Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu
školní družiny, kluby) s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.
– Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
– Individuální péče o děti

Alokace do oblasti 2016 – 2021: 1.967.500,-

Žadatelé a partneři:
– MAS
– Obce
– Dobrovolné svazky obcí
– Organizace zřizované obcemi
– Organizace zřizované kraji
– Příspěvkové organizace
– Nestátní neziskové organizace
– Obchodní korporace
– OSVČ
– Poradenské a vzdělávací instituce
– Poskytovatelé sociálních služeb
– Profesní a podnikatelská sdružení
– Sociální partneři
– Školy a školská zařízení

Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu:
1. Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra podpory – rozpad zdrojů financování
2. Podporované cílové skupiny
3. Popis podporovaných aktivit
4. Indikátory
5. Podnikatelský plán
6. Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
7. Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik
8. Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce
9. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba
10. Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) k podpoře sociální služby/služeb
11. 11a – Údaje o sociální službě, 11 b – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)
12. Pomůcka k vyplnění přílohy 11a Údaje o sociální službě