404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Projekty MAS

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Oslavka, o.p.s.

• Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0003330
Cíl dotace: Náplní projektu je zabezpečit doplňkové aktivity k naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. pro období 2014 – 2020, jejíž cílem je zabezpečit udržitelný rozvoj regionu MAS a poskytnout občanům dostatečné zázemí pro hospodářský a společenský rozvoj a zdravé životní prostředí. Mezi doplňkové aktivity patří proces administrace implementace SCLLD, její monitoring a hodnocení, animace území MAS (konzultace, návštěvy na místě, setkávání k tématům SCLLD, školení, workshopy pro žadatele a zájemce, vzdělávání členů orgánů, zasedání orgánů a pracovních skupin apod.), školení a zvyšování kompetencí zaměstnanců, animace školských zařízení apod. (konzultační a metodická činnost pro ZŠ a MŠ, školení pro žadatele a příjemce apod.)

Poskytovatel: MMR ČR – IROP SC. 4.2
Doba realizace: 1/2016 – 6/2018
Náklady: 4.131.360,- dotace: 3.924.792,- Kč ve výši 95%

Projekt byl podpořen a je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Veselá biofarma – Velké Hostěrádky II.

Projekt „Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“

„Poznejte s námi jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“, který je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem projektu je zvýšit povědomí spotřebitelů a odborně zainteresované veřejnosti v ČR (zejména v síti spolupracujících nevládních organizací z Vysočiny, z jižní Moravy a z Olomouckého kraje) o tom, jak se produkují regionální bioprodukty a biopotraviny na jižní Moravě a o praxi ekologického zemědělství (EZ) v produkčních oblastech.