404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

1. a 2. výzva OPŽP

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 1 a 2 VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – REALIZACE ÚSEZ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, SÍDELNÍ ZELEŇ

Informace k 1. výzvě realizace ÚSEZ a protierozní opatření – pro více informací klikněte na box

 • Termín vyhlášení výzvy: 15. 03. 2019, 9:00 hod
 • Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 15.03.2019, od 09:00 hodin
 • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.03.2019, od 09:00 hodin
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.10.2019 20:00 hodin
 • Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+ odkaz na stránky www.mseu.mssf.cz
 • Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace: 31.12.2023
 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 2.000.000,-+ 2.000.000,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: : 100.000,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 2.000.000,-
 • Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Informace k 2. výzvě realizace sídelní zeleně – pro více informací klikněte na box