404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

aktuální výzvy OPZ

OSLAVKA, o.p.s. VYHLAŠUJE 2 a 3 VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSÍ O PODPORU PRO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST.

Termín vyhlášení výzvy č. 2 a 3: 17. 4. 2018, 8:00 hod
Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Oslavka,o.p.s. období 2014-2020″
Termín příjmu žádostí: od 17.4.2018 do 15.6.2018 do 12 hodin
Nejzazší datum pro fyzické ukončení realizace: 31.12.2022
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánova: 36 měsíců
Územní vymezení: Výzvy MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD

Výzva č. 2 Oslavka,o.p.s. – OPZ – sociální služby – pro více informací klikněte na box

 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 1.764.000,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 1.764.000,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400.000,-
 • Podporované aktivity:

1.1 Sociální služby

a) Odborné sociální poradenství

b) Terénní programy

c) Sociálně aktivizační službny pro rodiny s dětmi

d) Raná péče

e) Krizová pomoc

f) Kontaktní centra

g) Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

h) Sociální rehabilitace

i) Sociálně terapeutické dílny

j) Služby následné péče

k) Podpora samostatného bydlení

l) Osobní asistence

l) Odlehčovací služby

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

a) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí

b) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním

c) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách

d) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty

e) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob

f) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

g) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče

h) Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin

i) Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení

j) Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovněprávních vztahů

k) Aktivity přispívající k boji s diskriminací

l) Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území

Výzva č. 3 Oslavka,o.p.s. – OPZ – zaměstnanost – pro více informací klikněte na box

 • Finanční alokace na výzvu (včetně spoluúčasti žadatele / příjemce): 2.941.000,-
 • Max výše způsobilých výdajů na projekt: 2.941.000,-
 • Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400.000,-
 • Podporované aktivity:

– Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

– Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

– Podpora prostupného zaměstnávání

Obecná část pravidel

 • Odkaz na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

  Specifická část pravidel

 • Odkaz na Specifickou část pravidel

  Seminář pro žadatele a příjemce

  Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 04.05.2018, od 08:00 hodin
  Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 04.05.2018, od 08:00 hodin
  Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15.06.2018 12:00 hodin
  Žádost o podporu se zpracovává v systému MS2014+ odkaz na stránky www.mseu.mssf.cz

  OSLAVKA, o.p.s. Ukončila dne 18.4.2018 příjem žádostí do výzvy č. 1 – prorodinná opatření.