MAS

Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života...

Více info

MAP ORP Náměšť nad Oslavou

Více info

Finance pro region

Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. MAS mají možnost získávat finanční prostředky z EU, které dále rozdělovali mezi subjekty regionu (podnikatele, neziskový sektor i veřejnou správu) – v podstatě fungují jako malý dotační orgán, který přijímá žádosti o dotace, hodnotí je a schvaluje. Výhodou ...

Více info
404 Not Found

Not Found

The requested URL /test8899.txt was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Poslední aktuality

26.4.2016 2:19 Žádost o dotaci na projekt: „Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“

MAS Oslavka, o.p.s. podala spolu s partnerem – Veselou biofarmou projket: „Poznejte s námi, jak vznikají biopotraviny na ekologickém statku“ byl Ministerstvem zemědělství schválen k podpoře. Cílem projektu je zvýšit povědomí spotřebitelů a odborně zainteresované veřejnosti v ČR (zejména v síti spolupracujících nevládních organizací z Vysočiny, z jižní Moravy a z... [číst dál]
Úvod

Co je to MAS?

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků podle jeho potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Komunitně vedený místní rozvoj je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváří a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.

Komunitně vedený místní rozvoj je:

  • zaměřen na konkrétní subregionální území – území MAS
  • zapojením MAS složených ze subjektů , které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv.
  • uskutečňován na základě integrovaných a více odvětvových strategií komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených a dotčenou oblast.
  • koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

 

V současné době je evidováno území 180 MAS  (k 28. 2. 2015):

  • 111 MAS (původně 112, fúze dvou MAS k 1.1.2015), které jsou zapojeny do PRV v rámci OSY IV (IV.1.1. Místní akční skupina a 1.2. Realizace místní rozvojové strategie), tzn. MAS zkušené, které již realizují svůj Strategický plán LEADER v období 2007-2013 (pro období 2014-2020 zaznamenána fúze MAS – příprava strategií 178 MAS)
  • 59 MAS, které jsou zapojeny do PRV v rámci OSY III (III.4.1.Získávání dovedností, animace a provádění), tzn. MAS  nezkušené, které svoje znalosti získávají za podpory MZe v období 2013-2014
  • 8 MAS ostatní (nepodpořené), tzn. MAS, které svoje znalosti získávají bez podpory MZe v období 2013-2014

Zdroj: NS MAS ČR z.p.